Vuorovaikutuksen avaimet

Vuorovaikutuksen avaimet on STEAn rahoittama kolmivuotinen hanke. Ryhmämuotoisella toiminnalla tuetaan perheiden vuorovaikutusta silloin, kun lapsen puheen- ja kielenkehitys viivästyy. Toimintaa toteutetaan eri muodoissa: vanhempainryhmät, lastenryhmät sekä maahanmuuttajataustaisille suunnatut vanhempainryhmät.

Vanhempainryhmät

Vanhempainryhmässä perhe saa:

 • tietoa puheen- ja kielenkehityksen tukemisesta
 • vinkkejä ja keinoja lapsen kanssa toimimisen
 • tilaisuuden keskustella muiden vanhempien kanssa lapsen kehityksen tukemisesta
 • voimavaroja ja vahvistusta omaan vanhemmuuteen

Diagnoosia tai lähetettä ei tarvita. Ryhmät ovat maksuttomia. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa kuuden viikon ajan.

Hankkeessa kehitettyä ryhmämuotoista toimintamallia jalkautetaan vuoden 2023 aikana lasten- ja vanhempainryhmän ohjaajakoulutusten kautta.

Lapsiperheet voivat ohjautua vanhempainryhmiin neuvoloiden tai varhaiskasvatuksen kautta tai perheet voivat ilmoittautua vanhempainryhmiin suoraan hanketyöntekijälle. Ryhmä kokoontuu kuuden viikon ajan ja ryhmään mahtuu enintään kuusi perhettä. Ryhmät ovat maksuttomia.

Lasten vuorovaikutustaitojen ryhmät

Lasten vuorovaikutustaitojen ryhmissä

 • harjoitellaan ja vahvistetaan sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutustaitoja
 • tuetaan lapsen kokonaiskehitystä
 • mahdollistetaan osallisuus ikätasoiseen toimintaan
 • varmistetaan lapselle onnistumisen kokemuksia sekä myönteisiä vuorovaikutustilanteita

Ryhmien toiminta koostuu lasten ikätason ja taitojen mukaisista leikeistä, peleistä ja harjoitteista. Kaikessa toiminnassa on aktiivisesti mukana puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokeinot (kuvat, tukiviittomat, piirtäminen, teknologian hyödyntäminen) ymmärtämisen, oman ilmaisun ja toiminnanohjauksen tueksi sekä lapsen äänen ja mielipiteiden kuulemisen varmistamiseksi. Ryhmän tarkoituksena on myös ohjata päiväkodin henkilökuntaa tukemaan lasten vuorovaikutustaitoja aktiivisesti ja monipuolisesti päiväkodin toiminnassa.

Ryhmät maahanmuuttajataustaisille perheille

Vanhempainryhmässä perhe saa:

 • tietoa puheen- ja kielenkehityksen tukemisesta omalla äidinkielellä
 • vinkkejä ja keinoja lapsen kanssa toimimiseen
 • tilaisuuden keskustella muiden vanhempien kanssa lapsen kehityksen tukemisesta
 • vahvistusta omaan vanhemmuuteen

Lisää tietoa ammattilaiselle