Käypä hoito -suositus

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen yhdistyksen asettama työryhmä on laatinut Käypä hoito -suosituksen lasten ja nuorten kielellisestä erityisvaikeudesta tuoreimman tutkimustiedon pohjalta.

Hoitosuosituksen tavoitteena on yhtenäistää lasten ja nuorten kielellisten erityisvaikeuksien diagnostiikka-, vaikeusasteluokittelu- ja kuntoutuskäytäntöä.