Näin tuet lasta ryhmässä

1.2.2018
Näin tuet lasta ryhmässä

Moni lapsi jää vaille onnistuneita ryhmäkokemuksia, kun kielelliset pulmat vaikeuttavat osallistumista. Aivoliiton Liikkuva skidi -materiaali antaa ohjaajille vinkkejä ja keinoja juuri näihin tilanteisiin.

Monen lapsen harrastuskokeilut voivat jäädä kesken, koska lapsen toimiminen ryhmässä on kielellisten pulmien vuoksi vaikeaa. Ryhmässä kavereiden kanssa toimiminen ei suju. Lapsen puhetta ei ymmärretä tai lapsi ei itse ymmärrä ohjeita. Motoriset tehtävät saattavat olla hankalia tai lapsen on vaikea viedä loppuun aloittamaansa toimintaa.

Usein jo pienikin muutos ohjaajan toimintatavoissa voi muuttaa tilannetta niin, että lapsi pystyy osallistumaan ikätasoiseen harrastustoimintaan. Tärkeimpiä tehtäviä on luoda turvallinen ja luottavainen ilmapiiri, jotta ryhmä voi toimia tarkoituksenmukaisesti ja tavoitteellisesti.

On myös tärkeää tunnistaa lasten yksilölliset erot sekä hyväksyä ja huomioida ne. Taitava ohjaaja hyödyntää uusien taitojen opettamisessa sekä kielellistä että visuaalista ohjausta.

1 Piirrä tapaamiskerran ohjelma

Kaikki visuaaliset keinot toimivat hyvin tapaamiskerran ohjelman esittelyssä, mutta piirtäminen on kätevää, sillä sitä ei tarvitse valmistella etukäteen. Tarvitset vain lehtiön ja mustan paksun tussin. Yksinkertaiset piirrokset ja tikku-ukot riittävät, älä jää viimeistelemään yksityiskohtia. Jos ohjelmassa on esimerkiksi hippa, piirrä kaksi juoksevaa tikku-ukkoa. Jos ohjelmassa on rentoutus, piirrä suljetut silmät.

Kunkin leikin päätteeksi voitte lasten kanssa yhdessä vetää tussilla ruksin suoritetun leikin kuvan päälle. Piirtämisellä saat suunnattua lapsen tarkkaavuuden asiaan pelkkää puhetta paremmin sekä tuet ymmärtämistä ja toiminnanohjausta.

2 Ole selkeä

Kiinnitä huomiota omaan puhetapaasi. Rauhallinen puhenopeus yleensä selkiyttää myös ääntämistä. Liioitella ei kuitenkaan tarvitse. Anna lapsille yksi ohje kerrallaan ja pidä taukoja puheessasi. Mene puhuessasi lasten tasolle: kumarru lapsen korkeudelle tai istuudu lattialle lasten kanssa. Jos olet epävarma, onko lapsi huomannut sinulla olevan hänelle asiaa, puhuttele lasta nimellä tai kosketa kevyesti olkapäähän.

3 Mieti, ennen kuin otat jäähypenkin käyttöön

Ymmärtämisen vaikeus voi ilmetä ryhmässä esimerkiksi lapsen vetäytymisenä tai häiriökäyttäytymisenä. Aistikäsittelyn pulmat voivat ilmetä arkuutena uutta toimintaa kohtaan. Jäähy- tai rauhoittumispenkki ei tällöin ole hyvä vaihtoehto.

Voit miettiä lapsille yksilölliset, heille sopivat roolit. Esimerkiksi aistihakuisen lapsen voi pyytää kantamaan painavia välinekoreja. Aran lapsen voi ottaa ohjatussa leikissä aikuisen apulaiseksi. Häiriökäyttäytyjälle voi antaa yhteisen ohjeenannon perään yksilöllisen, mielellään kuvin tai vaikka piirtäen tuetun toimintaohjeen.

4 Kerää palautetta

Palautetta voi kerätä erilaisin keinoin. Kätevä tapa on esimerkiksi hymynaamojen käyttö, jolloin lapsilta voi kysyä esimerkiksi kolmen erilaisen hymynaaman avulla, mikä toiminta oli mieluisaa ja mikä ei. Jos kielihäiriöistä lasta kannustetaan ilmaisemaan mielipiteensä ja se otetaan huomioon, se voi olla hänelle ainutlaatuinen kokemus kuulluksi tulemisesta.

Asioihin vaikuttaminen sitouttaa lasta ryhmän toimintaan. Näin voidaan parhaimmillaan ehkäistä kielihäiriöisille lapsille melko tyypillinen harrastuksen keskeyttäminen.

5 Kehu ja kannusta

Muista aina kannustaa lapsia ja keskittää kehut paitsi itse onnistumisiin myös hyvään ja sinnikkääseen yrittämiseen. Kehu lapsia välillä myös siitä, mitä he ovat, ei pelkästään siitä, mitä he tekevät. Tässäkin voit käyttää visuaalisia keinoja, kuten kuvia tai piirtämistä.

Voit myös pyytää lapsia tekemään itsearviointia omista onnistumisistaan ja yrityksistään: näin hyvät asiat tulee sanoitettua yhdessä ja lapsi alkaa ehkä itsekin tunnistaa omia vahvuuksiaan.

Artikkelin vinkit on poimittu Aivoliiton uudesta Liikkuva skidi -ohjausmateriaalista.

  • Teksti: Eliisa Laine, fysioterapeutti, Aivoliitto ja Liisa Petäjistö, puheterapeutti, Aivoliitto
  • Kuvat: Kirsi Tapani