Oma polku ammattiin

1.4.2014
Oma polku ammattiin

Nuori tarvitsee paljon ohjausta ja tukea, kun hän suunnittelee tulevaisuuttaan ja valitsee itselleen sopivaa polkua työelämään.

Perusopetuksen jälkeen nuoret jatkavat toisen asteen opintoi­hin joko lukioon tai ammattiop­pilaitokseen. Lukioon menevät voivat valita ammatillisen suuntautumisen­sa vasta lukion jälkeen. Ammatilliseen oppilaitokseen hakevat valitsevat am­matillisen suuntansa jo peruskoulun päätösvaiheessa. Sekä lukiosta että ammattioppilaitoksesta polku voi jatkua esimerkiksi korkeakouluopin­toihin tai aikuiskoulutukseen.

Ammatillisia toisen asteen pe­rustutkintoja on yli viisikymmentä ja niissä voi olla useampia koulutus­ohjelmia ja tutkintonimikkeitä. Valin­nanmahdollisuuksia on siis paljon. Suunnitelmia kannattaa tehdä har­kiten ja päätösten valmisteluun on varattava aikaa.

Jatko-opintojen suunnittelussa on tärkeää miettiä omia mielenkiin­non kohteita ja vahvuuksia. Lisäksi kannattaa kerätä tietoa eri ammateis­ta ja tutustua eri oppilaitoksiin, joissa ammattiin voi opiskella. Kouluista ja oppilaitoksista voi kysyä esimerkiksi eri ammateissa vaadittavista taidois­ta, opiskelutavoista ja opiskelijapal­veluista.

Perusopetuksesta toiselle asteelle

Tutustuminen jatko-opintomahdol­lisuuksiin kannattaa aloittaa jo kah­deksannella luokalla vierailemalla eri oppilaitoksissa ja tutustumalla eri ammatteihin. Myös kotona on hyvä keskustella jo tässä vaiheessa nuoren tulevaisuuden haaveista ja etsiä yh­dessä vastauksia esiin nouseviin ky­symyksiin. Tietoa eri oppilaitoksista ja tutustumismahdollisuuksista saa koulun opinto-ohjaajalta, oppilaitos­ten hakuoppaista ja verkkosivuilta sekä toisen asteen opinto-ohjaajilta.

Opinto-ohjaajilta voi myös kysyä tarkempia tietoja valintamahdolli­suuksista ja harkinnanvaraisesta ha­usta. Valintamahdollisuuksiin vaikut­tavat muun muassa koulumenestys, hakujärjestys, tutkinnon suosio ja työllistymismahdollisuudet. Lisäksi on tärkeää ottaa huomioon opintoi­hin vaadittavat perusvalmiudet ja opiskelutaidot sekä alakohtaiset ter­veydentilavaatimukset.

Harkinnanvaraista hakua voi käyt­tää hyvin perustellusti vain sellaisis­sa tilanteissa, joissa koulutodistukset puuttuvat, niitä on vaikea vertailla, on oppimisvaikeuksia tai sosiaalisia syitä.

Jotta nuori menestyisi opinnois­saan, on tärkeää suunnitella ja val­mistautua mahdollisimman hyvin. Myös kodin ja koulun yhteistyöhön kannattaa panostaa. Perusopetuk­sessa järjestetään yhteishakuun liit­tyviä iltoja, joissa saa paljon tärkeää tietoa yhteishausta ja esimerkiksi har­kinnanvaraisesta hausta.

Ensi vuonna uudistetaan amma­tilliseen koulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten ope­tussuunnitelmat ja hakumenettely. Ajankohtaisin tieto löytyy jokaisen oppilaitoksen verkkosivuilta.

Toisen asteen oppilaitoksiin hae­taan valtakunnallisessa yhteishaussa, jonka opiskelija tekee Opintopolun verkkosivuilla.

Opiskelu ammattioppilaitoksissa

Toisen asteen ammattioppilaitoksis­sa suoritetaan ammatillinen perus­tutkinto kolmessa vuodessa. Tänä aikana nuoren täytyy saavuttaa ope­tussuunnitelmassa määritellyt am­mattitaitovaatimukset ja yhteisten opintojen tavoitteet.

Ammattioppilaitoksissa opiskel­laan sekä ammattiin liittyviä tietoja ja taitoja että ammattilaisena toimi­miseen vaadittavia yleisiä työelämä­taitoja. Sellaisia ovat esimerkiksi vies­tintä- ja vuorovaikutustaidot, kielet, matematiikka, yhteiskuntataidot ja sosiaaliset taidot.

Tärkeä osa ammatillista perustut­kintoa on työssäoppiminen, joka tar­koittaa sitä, että opiskelija suorittaa osan opinnoista työpaikoilla. Lisäksi opiskelijat antavat ammattiosaami­sen näyttöjä opintojen eri vaiheissa. Opiskelijat saavat opintojen päättyessä tutkintotodistuksen ja ammat­tiosaamisen näyttötodistuksen.

Opiskelijapalvelut nuoren tukena

Nuorella on ammattioppilaitoksessa tarvittaessa oikeus tehostettuun oh­jaukseen, opiskeluhuoltoon ja erityis­opetukseen. Uuden oppilas- ja opis­kelijahuoltolain mukaisesti palvelut kohdentuvat sekä opiskeluyhteisöön että opiskelijaan yksilönä. Erityisope­tus on tarkoitettu niille opiskelijoille, joilla on erilaisia oppimiseen tai opis­keluun liittyviä vaikeuksia ammatilli­sen perustutkinnon suorittamisessa.

Opiskelija voi tarvita erityistä tukea opinnoissa edistymiseen tai urasuunnitteluun. Näissä tilanteissa auttavat erilaiset opetusmateriaalit, opetusmenetelmät tai opetustilajär­jestelyt. Myös henkilökohtainen ope­tus, osa-aikaiset pienryhmät, rinnak­kais- tai samanaikaisopetus, tiiviimpi opintojen seuranta ja ohjaus sekä henkilökohtaiset tavoitteet ja opin­topolut auttavat eteenpäin.

Erityisopetuksen tavoitteena on saavuttaa sama pätevyys kuin muus­sa ammatillisessa koulutuksessa. Opetus voidaan kuitenkin mukaut­taa kokonaan tai osittain opiskelijan edellytysten mukaan. Tällöin opiske­lijalle on kirjattava yksilölliset tavoit­teet ja mukautetut arviointikriteerit. Mukautetuista arvioinneista tulee merkintä todistukseen.

Erityisopetus toteutetaan integroituna erityisopetuksena ja pien­ryhmissä. Lisätietoja pienryhmistä kannattaa katsoa hakuoppaista ja kysyä suoraan oppilaitoksista.

HOPS ja HOJKS

Ammattioppilaitoksessa opiskelee hyvin erilaisia nuoria. Kaikille pyri­tään viitoittamaan yksilöllinen polku ammattiin ja työelämään. Jokaiselle oppilaalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma eli HOPS.

Toiset nuoret voivat tarvita enem­män tukea esimerkiksi oppimiseen ja opiskelutaitoihin, keskittymiseen ja tarkkaavuuteen, vuorovaikutukseen ja käyttäytymisen säätelyyn, elämän­hallintaan ja arjen taitoihin, psyyk­kiseen tai fyysiseen toimintakykyyn. Heille voidaan antaa osa opetuksesta erityisopetuksena tai laatia kohtainen opiskelusuunnitelma eli HOJKS. Siihen kirjataan erityisope­tuksen perusteet, yksilölliset tavoit­teet ja suunnitellut tukitoimet. HOJKS on sopimus, jolla oppilaitos sitoutuu tarjoamaan suunnitellut opiskelija­palvelut ja opiskelija sitoutuu nou­dattamaan suunnitelmaa.

Erityisten tukimuotojen suunnit­telussa, toteuttamisessa ja seuran­nassa on tärkeää sekä kodin ja koulun että oppilaitoksen eri toimijoiden vä­linen tiedonkulku ja luottamukseen perustuva avoin yhteistyö. Erityistä tukea tarvitseva opiskelija voi kysyä Kelasta tukea opintoihin. TE-palvelut ovat apuna, kun siirrytään opinnoista työelämään.

Ammattiopinnoista työelämään

Jotta opiskelija menestyy opinnois­saan, pitää hänellä olla perusope­tuksessa hankitut perusvalmiudet, tiedot ja taidot. Tarvitaan myös opis­kelutaitoja, kykyä työskennellä vaih­televissa ympäristöissä, työsaleilla, luokkatiloissa ja työpaikoilla sekä eri­laisen ihmisten kanssa. Lisäksi pitää ottaa vastuuta oman polun rakenta­misesta.

Ammatillisen perustutkinnon saavuttaminen vaatii samoja työ­elämätaitoja kuin tutkinnon jälkeen työllistyminen. Ammattioppilaitok­sessa näitä taitoja opiskellaan ja har­joitellaan yhdessä. Kolmen vuoden opinnot ja niihin kuuluvat työssä­oppimisjaksot erilaisilla työpaikoilla viitoittavat nuoren työllistymistä ja oman polun kulkemista eteenpäin.

  • Teksti: Marita Hietanen. Kirjoittaja toimii erityisopettajana Tampereen seudun ammattiopistossa.
  • Kuva: Shutterstock