Siirry sisältöön

Lapsen sosiaalisia taitoja voi tukea eri tavoin

15.3.2021
Lapsen sosiaalisia taitoja voi tukea eri tavoin

Neljävuotiaalla pojallani on kehityksellinen kielihäiriö, ja hänen on vaikea saada kavereita päiväkodista. Leikit eivät oikein suju naapurustossakaan asuvien lasten kanssa, koska häntä ei ymmärretä. Miten voisin auttaa lastani?

On tavallista, että kielelliset vaikeudet näkyvät myös vaikeuksina sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja ystävyyssuhteiden solmimisessa, kun lapsi ei esimerkiksi tule ymmärretyksi tai ei saa kerrottua haluamaansa. Meidän aikuisten tulisikin havainnoida tarkasti, missä lapsi tarvitsee apua muiden lasten kanssa toimimiseen ja mikä auttaisi lasta kohtaamaan toisen lapsen. Avuksi vanhemmat voivat pyytää myös lapsen lähellä työskenteleviä ammattilaisia kuten varhaiskasvatuksen henkilökuntaa.

Tarvittavia taitoja ikätovereiden kanssa toimiessa ovat muun muassa kyky liittyä leikkiin, leikin säännöistä sopiminen ja niiden noudattaminen. Sosiaalisiin taitoihin liittyy myös kyky tunnistaa ja ymmärtää omia sekä toisten ihmisten tunteita ja ottaa heidät huomioon.

Lapsen sosiaalisia taitoja voi arjessa tukea toimimalla yhdessä erilaisissa tilanteissa ja tarjota lapselle mahdollisuuksia harjoitella vuorovaikutusta ja esimerkiksi leikkeihin liittymistä yhdessä aikuisen kanssa. Muiden lasten voi olla vaikea ymmärtää leikkiin haluavan aloitetta, jos hän ei osaa ilmaista sitä sanallisesti. Voit opastaa myös lapsen leikkikaveria, miten esimerkiksi ilmeitä ja eleitä tai kuvia käyttämällä voi helpottaa yhteisen leikin valitsemista.

Vanhempi voi arjen tilanteissa auttaa lasta myös tunteiden tunnistamisessa sanoittamalla omia ja lapsen tunteita esimerkiksi tunnekortteja apuna käyttäen. Kun lapsi oppii tunnistamaan erilaisia tunteita ja säätelemään niitä, auttaa se lasta myös kaverisuhteiden solmimisessa ja ristiriitatilanteiden selvittämisessä. Myös riitojen selvittelyssä ja tapahtumien läpikäynnissä on hyvä käyttää jotakin visuaalista tukea, kuten piirtämistä, havainnollistamaan tilannetta.

Rohkaise ja kannusta lasta muiden lasten seuraan ja anna lapselle hyvää palautetta pienistäkin onnistumisista. Lapsen kanssa voi myös sopia, että kutsutaan säännöllisesti päiväkotikaveri kotiin leikkimään tai kokeillaan jotakin uutta harrastusta. Lapsen kanssa voi keskustella kaveruudesta ja pohtia yhdessä esimerkiksi, millainen on kiva kaveri tai mitä kavereiden kanssa voi yhdessä tehdä. Myös muiden lasten vanhempiin tutustuminen vahvistaa lasten välisiä kaverisuhteita.

  • Anni Vieru, KM, varhaiskasvatuksen opettaja, suunnittelija, Aivoliitto ry
  • Kuva: Shutterstock

 

Lisää aiheesta