Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on kuntoutus ja ohjausmuoto, jonka tavoitteena on vahvistaa asiakkaan toimintakykyä hänen erityisyytensä huomioiden. Työskentely on prosessinomaista, jossa tavoittellaan yhdessä asiakkaan kanssa asetettuja tavoitteita. Tarkoitus on lisätä asiakkaan toimintakykyä haasteellisiksi koetuissa asioissa, ja löytää toimintamalleja. Myös asiakkaan itsetunnon ja voimavarojen vahvistaminen ovat keskeistä ja että asiakas alkaa luottamaan omiin kykyihinsä.

Olemme erikoistuneet neuropsykiatrisessa valmennuksessa aspergerin oireyhtymän, ADHD:n, kielellinen erityisvaikeus ja touretten oireyhtymän asiakkaiden tukemiseen, mutta tarjoamme palvelua myös kaikille muille, joille katsotaan olevan palvelusta hyötyä. Diagnoosi ei ole edellytys palvelun piiriin pääsemiselle.

Valmennuksen on todettu sopivan myös koululaisille, joilla on vaikeuksia esim. oman toiminnan ohjaamisessa. Koululaisten neuropsykiatrisissa valmennustapaamisissa harjoitellaan muun muassa tunnetaitoja ja vuorovaikutusta. Lapsia ohjataan tunnistamaan ja hallitsemaan omia tunteita esimerkiksi tunnekorttien avulla. Erilaisten pelien ja leikkien kautta harjoitellaan keskittymistä, ohjeiden noudattamista, toisten huomioon ottamista sekä reiluja pelisääntöjä. Pelien kautta lapset myös saavat kokea voittamisen riemua sekä oppivat sietämään häviön tuomaa pettymystä.

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan suunnata myös perheille, joissa jollakin perheenjäsenellä on neuropsykiatrinen erityisvaikeus. Perhettä autetaan löytämään keinoja ja toimintamalleja arkeen, autetaan heitä käsittelemään kokemuksiaan ja ratkomaan ongelmia ja löytämään yhdessä polku parempaan tulevaisuuteen.

Neuropsykiatrista valmennusta toteutetaan valmentautujan omassa asumis- ja toimintaympäristössä: kotona, koulussa/opiskelupaikassa, harrastuksissa jne. Tapaamisten ohella yhteyttä voidaan pitää myös puhelimella ja/tai sähköpostilla. Näiden lisäksi valmentaja on mukana kun tehdään yhteistyötä eri viranomaisten kanssa.

Valmennus suunnitellaan yksilöllisesti ja tapaamisia on noin 1 - 2 kertaa viikossa. Valmennusta tarjotaan sekä Turun että Kuopion alueella.