Tilannearvion tekeminen

 • Yhdistyksen hallitus tekee päätöksen tilannearvion tekemisestä ja sopii, kuka lähtee viemään asiaa eteenpäin.
 • On tärkeää, että jokainen arviointiin osallistuva täyttää henkilökohtaisesti lomakkeen. Lomake palautetaan nimettömänä.

Sovitaan, miten arviointi toteutetaan

 1. ketkä siihen osallistuvat (mielellään kaikki hallituksen jäsenet, liikuntavastaava ja liikuntaryhmien ohjaajat)
 2. missä lomakkeet jaetaan (kokouksessa vai sähköpostitse)
 3. milloin lomake täytetään (täytetäänkö kaikki yhtä aikaa kokouksen aikana vai täyttääkö jokainen kotona itsenäisesti)
 4. kuka kokoaa lomakkeet, siirtää tiedot taulukkoon ja näyttää taulukosta saadut yhteenvedot

Sovitaan, milloin asiaa käsitellään yhdessä

 1. varataan erillinen kokous, jossa asiaa hoitava henkilö esittelee excel-taulukosta saadun yhteenvedon kokoukseen osallistuville
 2. tuloksia tarkastellaan yhdessä
  • Vastausten keskiarvoista saadaan automaattisesti yhteenvetolomakkeelle pylväät. Mitä korkeampi pylväs, sitä paremmin homma on hanskassa. Matalien pylväiden kohdalla voidaan miettiä, onko siellä sellaisia asioita, jotka halutaan ottaa paremmin haltuun.
  • Vastausten keskihajonnasta saadaan automaattisesti yhteenvetolomakkeelle pylväät. Mitä suurempi keskihajonta on vastauksissa, sitä enemmän kyseisen asian kohdalla on erilaista tietoa. Auttaa pohtimaan, onko asioita, joista yhä useamman olisi syytä olla tietoinen.

 3. tuloksista keskustellaan ja tehdään johtopäätökset
 4. tehdään muistio ja kirjataan kehittämiskohteet jatkosuunnitelmalomakkeelle (kts. materiaalit alla)

Arviointia kannattaa tehdä säännöllisesti esimerkiksi vuoden tai kahden välein.

Video-opastus arvioinnin tekemiseen

Materiaalia