Aivoliitto

Aivoliitto tarjoaa apua, tukea ja mahdollisuuden toimia kaikille, jotka ovat kiinnostuneita aivoterveydestä ja hyvinvoinnista sekä erityisesti henkilöille, joilla on kehityksellinen kielihäiriö tai jotka ovat sairastaneet aivoverenkiertohäiriön (AVH) sekä heidän läheisilleen.

Aivoliitto toimii valtakunnallisesti kaikkien Suomessa asuvien aivojen hyvinvoinnin edistäjänä. Myös vaikuttavuusperusteinen toimintatapa raamittaa Aivoliiton toimintaa.

Visio

 • Kaikki tiedostavat aivoterveyden merkityksen ja jokainen voi elää mielekästä sekä merkityksellistä elämää – mahdollisesta erityispiirteestä, diagnoosista, vammasta tai sairaudesta huolimatta.

Toiminta-ajatus

 • Olemme vapaaehtoisten, kokemustoimijoiden ja palkallisten asiantuntijoiden yhteistyölle rakentuva yhteisö, joka toimii tulevaisuussuuntautuvasti ja vaikuttavasti ensisijaisten kohderyhmiensä hyväksi sekä kaikkien aivoterveyden edistämiseksi.

Arvot

 • Osallisuus - luomme edellytyksiä kohtaamiselle ja kuulluksi tulemiselle.
 • Rohkeus - uskallamme kokeilla uutta ja toimia suunnannäyttäjänä.
 • Jaettu asiantuntijuus - luomme tilan luotettavan tiedon ja kokemuksen jakamiselle, yhdessä tekemiselle.

Painopisteet

Ensisijaisten kohderyhmiemme oikea-aikainen ja inhimillinen tukeminen

 • Aivoliitto painottaa toiminnassaan edelleen aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden ja kehityksellisen kielihäiriön omaavien sekä heidän läheistensä tarpeita. Se tarkoittaa ensisijaisesti vertaistuen, kokemustoimijuuden ja vapaaehtoisena toimimisen mahdollistamista.
 • Toimintatapoja ja niiden sisältöä kehitetään niin, että liitto voi tarjota apua ja tukea mahdollisimman monille elämänkulun eri vaiheissa. Erityistä huomiota kiinnitetään myös työikäisenä avh:n sairastaneiden tarpeisiin. Kehittämistoiminta sisältää yhteistyön tiivistämisen sosiaali- ja terveys-, kasvatus- sekä muiden alojen asiantuntijoiden kanssa.

Aivoterveyden edistäminen

 • Aivoliitto haluaa profiloitua myös kaikkien Suomessa asuvien aivojen hyvinvoinnin edistäjänä. Käytännössä erityistä huomiota kiinnitetään yhteiskunnan tasolla eri toimintaympäristöjen kehittämiseen (vrt. esimerkiksi oppilaitokset ja työpaikat) aivojen hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta ja lisäksi jokaisen ihmisen ymmärrykseen huolehtia omasta aivoterveydestään.
 • Tämän painopisteen mukainen toiminta laajentaa ja tukee perinteistä aivoverenkiertohäiriöiden ehkäisynäkökulmaa. Kansallinen aivoterveysohjelma toimii tämän toiminnan kehittämisen veturina.

Ennakkoluuloton ja innovatiivinen kehittäminen

 • Aivoliitto korostaa toiminnassaan ja sen kehittämisessä vaikuttavuusperusteisuutta. Se haluaa olla ketterä toimija, joka uskaltaa kokeilla uutta ja luopua vähemmän vaikuttavasta tekemisestä. Liitto tiedostaa ajantasaisen ja monitieteellisen asiantuntijuuden merkityksen toiminnan onnistumiselle sekä haluaa hyödyntää uutta teknologiaa inhimillistä ja taloudellista lisäarvoa tuottavalla tavalla. Huomiota kiinnitetään myös ihmisten hyvinvoinnin ja luontoympäristön tasapainon välisiin yhteyksiin.
 • Liitto korostaa yhteisön sisäisen sekä sen ja muiden toimijoiden välisen, tarvittavassa määrin myös kansainvälisen, yhteistyön merkitystä osana keinovalikoimaa, joilla sen asettamat tavoitteet on mahdollista saavuttaa.


Rahankeräyslupa RA/2021/1001

Tiedostot

Aivoliiton strategia kuvitettuna

Aiheeseen liittyvät