Aivoliiton hankkeet

Aivoliitolla on käynnissä neljä eri hanketta. Kaksi kehityksellinen kielihäiriö -hanketta, AVH-hanke ja aivoterveyden edistämishanke.

Vuorovaikutuksen avaimet

Vuorovaikutuksen avaimet -hanke on suunnattu perheille, joissa lapsen puheen- ja kielenkehityksestä on herännyt huoli. Hanke on suunniteltu täydentämään tukijärjestelmää ja ennaltaehkäisemään ongelmien kasaantumista ja varhaista syrjäytymistä kielihäiriöisten lasten perheissä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ryhmämuotoinen varhaisen tuen toimintamalli, jossa perhe saa ensitukea kielihäiriöstä johtuviin vuorovaikutuksen pulmiin.

Toimintamallia kehitetään ja pilotoidaan Turussa 2019-2021. Hankkeen kehittämistyössä ovat mukana Turun kaupunki, Turun yliopisto, Turun AMK ja DaisyLadies ry.

Pihalla! – Luontoliikuntaa yläkouluikäisille nuorille

Pihalla!-hanke on suunnattu yläkouluikäisille nuorille, joilla on kehityksellinen kielihäiriö tai epäily siitä. Hankkeessa perustetaan nuorille kohdennettuja luontoliikuntaryhmiä, joissa osallistujat pääsevät kokeilemaan erilaisia luonnossa liikkumisen muotoja. Nuoret saavat lisäksi ohjausta ja neuvontaa liikuntaan sekä harjoittelevat retkeilytaitoja.

Tavoitteena on tukea nuoren osallisuutta, kaverisuhteiden muodostamista ja itsetunnon kehitystä pienryhmässä luonnossa liikkumalla ja toimimalla. Tavoitteena on myös nuorelle mielekkään harrastuksen löytyminen sekä fyysisen kunnon ja terveiden elämäntapojen edistäminen. Hankkeessa luodaan toimintamalli, jota Aivoliiton paikallisyhdistykset ja muut toimijat voivat hyödyntää toiminnassaan.

Pienryhmiä toteutetaan Jyväskylässä, Kuopiossa ja Tampereella. Hanke toteutetaan vuosina 2020–2022. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on saatu avustusta ensimmäiselle toimintavuodelle.

AVH-perhetuen kehittäminen

AVH-perhetuen kehittäminen -hankkeen kohderyhmänä ovat perheet, joissa yksi perheenjäsenistä on sairastunut aivoverenkiertohäiriöön (AVH) ja sairastumisesta on alle vuosi.

Hankkeen tavoitteena on lisätä perheiden sekä terveydenhuollon ammattilaisten ymmärrystä, miten perheenjäsenen sairastuminen aivoverenkiertohäiriöön vaikuttaa ja mahdollisesti muuttaa perheen arjen toimintatapoja. Hankkeessa rakennetaan yhdessä perheiden ja ammattilaisten kanssa uusia arjen toimintatapoja ja tarjotaan tukea lähiyhteisöissä toimimiseen. Näillä uusilla toimintatavoilla ja tukitoimilla on tavoitteena kohentaa myös perheiden elämänhallintaa ja -laatua.

Hanke on Aivoliiton toteuttama yhteistyössä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten sekä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa. Hankkeella on Stean rahoitus vuosille 2020–2022.

Hyvinvoiva kovalevy

Hyvinvoiva kovalevy -hankkeen päätavoitteena on edistää kohderyhmiemme aivoterveyttä. Aivoterveydestä huolehtiminen on hektisessä nyky-yhteiskunnassa yhä tärkeämpää. Jopa yhdeksän kymmenestä aivoverenkiertohäiriöistä voitaisiin estää vaikuttamalla tärkeimpiin riskitekijöihin. Siksi panostaminen aivoterveyteen ja sen edistämiseen kannattaa. Hankkeella on Stean rahoitus ja se toteutetaan vuosina 2021–2024.