AVH-perhetuen kehittäminen

AVH-perhetuen kehittäminen -hankkeen kohderyhmänä ovat perheet, joissa yksi perheenjäsenistä on sairastanut aivoverenkiertohäiriön (AVH) ja sairastumisesta on alle vuosi.

Mikä on hankkeen tavoite?
Hankkeen tavoitteena on lisätä perheiden sekä terveydenhuollon ammattilaisten ymmärrystä, miten perheenjäsenen sairastuminen aivoverenkiertohäiriöön vaikuttaa ja mahdollisesti muuttaa perheen arjen toimintatapoja.

Hankkeessa rakennetaan yhdessä perheiden ja ammattilaisten kanssa uusia arjen toimintatapoja ja tarjotaan tukea lähiyhteisöissä toimimiseen esimerkiksi päiväkodin ja koulun kanssa sekä tapoja sovittaa yhteen uusi arki ja työelämä. Näillä uusilla toimintatavoilla ja tukitoimilla on tavoitteena kohentaa myös perheiden elämänhallintaa ja -laatua. AVH-perhetuen kehittämisessä on ensiarvoista huomioida perheiden elämänkaari ja yksilöllinen tilanne sekä tuen tarve. Perheiden tarpeet ovat erilaisia eri elämänkaaren vaiheissa.

Ketkä ovat mukana hankkeessa?

Hankkeessa on mukana kolme sairaanhoitopiiriä: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite sekä Lapin sairaanhoitopiiri. Etelä-Karjalassa kohderyhmänä ovat työikäiset perheet, joissa on alaikäisiä tai itsenäisiä 17–30-vuotiaita lapsia. Keski-Pohjanmaalla keskitytään erityisesti ikääntyneiden sairastuneiden perhetukeen. Lapissa kohderyhmänä ovat työikäisten lapsiperheet, joissa on alaikäisiä lapsia. Kaikissa sairaanhoitopiireissä huomioidaan myös sairastuneiden puolisoiden tuen tarve. Lisäksi Etelä-Karjalassa toteutetaan puolisoiden tuen tarpeesta oma erillinen tutkimushankkeensa.

Miten tuemme perheitä?

Perhetuen kohtaamismalleja kehitetään olemassa olevissa hoitoketjuissa. Kohtaamme kasvotusten, yksilö- ja ryhmätapaamisissa sekä sähköisillä verkkoalustoilla. Hankkeessa pyritään kehittämään uusia menetelmiä, esimerkiksi AVH puheeksi -menetelmä Mieli ry:n Lapset puheeksi -menetelmää hyödyntäen sekä vertaistuen hyödyntäminen osana perheen tukemista. Lisäksi hyödynnämme jo olemassa olevia perheiden tukimuotoja.

Hyvällä tuella ennaltaehkäistään ongelmien syntymistä ja kehittymistä sekä haitallisten toimintamallien syntymistä perheen arjessa. Haitallisia toimintamalleja on esimerkiksi päihteiden käyttö tai sairaudesta johtuva tilanteiden välttely tai vetäytyminen. Hyvä tuki säästää sosiaali- ja terveydenhuollon turhaa kuormittumista.

Hanke on Aivoliiton toteuttama yhteistyössä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten sekä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa. Hankkeella on Stean rahoitus vuosille 2020–2022.