Tietoa ja työvälineitä AVH-perheen arjen tukemiseen

Läheisen sairastuessa koko perhe tarvitsee tietoa, tukea ja ymmärrystä. Perheet kaipaavat keskustelua muuttuneesta tilanteesta sekä mahdollisuutta kertoa omista huolistaan ja kokemuksistaan varsinkin sairauden alkuvaiheessa. Myös kuntoutumisen kannalta on tärkeää, että koko perheellä on yhteinen ymmärrys niin omista ja perheen voimavaroista kuin siitä, miten perheen arki saadaan jatkossa sujumaan.

Aivoliiton AVH-perhetuen kehittäminen -hanke tarjoaa perheen kohtaamiseen ja tukemiseen valmiin mallin ja materiaalin. AVH puheeksi on ohjattu keskustelumenetelmä perheille, joissa yksi perheenjäsenistä on sairastanut aivoverenkiertohäiriön (AVH). Menetelmä on suunnattu ensisijaisesti perheille, joissa sairastumisesta on alle vuosi, mutta sitä voi hyödyntää myös ensimmäisen vuoden jälkeen.

AVH puheeksi -keskustelu rakentaa yhteistä ymmärrystä

AVH puheeksi -toimintamallin ja sen materiaalien avulla selvität nopeasti perheen huolenaiheet ja tunnistat ne arjen osa-alueet, joissa perhe tarvitsee tukea. Ohjatun keskustelun tavoitteena on tukea perhettä keskustelemalla tunnistamaan omia voimavaroja ja haavoittuvuuksia sekä ohjata tarvittaessa erilaisten tukipalveluiden piiriin. Keskustelu rakentaa luottamusta myös perheen ja ammattilaisen välille auttamalla ammattilaista ymmärtämään paremmin perheyhteisön elämäntilannetta, sosioekonomista asemaa ja kulttuuritaustaa. Keskustelun pohjana toimii kyselylomake, jonka teemojen mukaan keskustelu etenee. Keskustelu voidaan järjestää kasvokkain tai verkossa. Tutustu AVH puheeksi ammattilaisen ohjekirjaan.
Kyselyt auttavat keskustelun alkuun

Keskustelun herättäjäksi voit tulostaa perheelle Arjen pikakyselyn. Pikakysely selvittää nopeasti mahdolliset huolenaiheet ja sen avulla näkee helposti eroavatko perheenjäsenten huolenaiheet toisistaan. Kyselyn voi täyttämisen ajaksi taittaa, jotta toisen vastaukset eivät vaikuta omiin mielipiteisiin.

Kattavampi läheisen kyselylomake auttaa perhettä pohtimaan arkeaan tarkemmin. Se auttaa huomaamaan ne arjen osa-alueet, joissa perhe voi tarvita apua tai tukea. Kysymykset voi käydä läpi yksin tai keskustellen yhdessä muun perheen kanssa.

Täytetyt kyselylomakkeet perhe voi ottaa muistin tueksi esimerkiksi seuranta- tai kuntoutuskäynnille .

Tule mukaan kehittämään AVH perhetukea!

Palaute sinulta ammattilaisena ja perheiltä saamasi kokemukset ovat tärkeitä. Vastaa lyhyeen kyselyyn, niin autat meitä kehittämään perhetukea! Kyselyyn voit vastata aina käytettyäsi toimintamallia.


AVH-perhetuen kehittäminen -hanke on Aivoliiton toteuttama yhteistyössä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten, Lapin sairaanhoitopiirin sekä Mieli Suomen Mielenterveys ry:n kanssa. Hankkeella on Stean rahoitus vuosille 2020–2022.

AVH puheeksi materiaalit