Vuorovaikutuksen avaimet

Vuorovaikutuksen avaimet on STEAn rahoittama kolmivuotinen hanke. Ryhmämuotoisella toiminnalla tuetaan perheiden vuorovaikutusta silloin, kun lapsen puheen- ja kielenkehitys viivästyy. Toimintaa toteutetaan eri muodoissa: vanhempainryhmät, lastenryhmät sekä maahanmuuttajataustaisille suunnatut vanhempainryhmät.

Tällä hetkellä hanke on pilotointivaiheessa. Pilotoinnin jälkeen lapsiperheet pääsevät mukaan ryhmiin neuvoloiden ja varhaiskasvatuksen ohjaamina.

Vanhempainryhmät

Ryhmän tavoitteet

Vuorovaikutuksen avaimet- vanhempainryhmällä on kahdenlaisia, toisiaan tukevia, tavoitteita.

Ryhmän tiedollisena tavoitteena on se, että vanhemmat ymmärtäisivät vuorovaikutuksen merkityksen lapsen puheen- ja kielenkehityksessä. Ryhmästä saa tietoa vuorovaikutuksen merkityksestä, puheen- ja kielenkehityksestä sekä niiden erityispiirteistä. Ryhmä tarjoaa myös tietoa AAC-keinoista sekä vinkkejä arkeen.

Ryhmällä on myös emotionaalisen tuen ja mentalisaatiokyvyn tukemisen tavoite. Tähän sisältyy kuulluksi tulemisen ja vertaistuen saamisen tavoitteet sekä ilmapiiri, jossa lapsen maailmaan eläytyvä pohdiskelu tulee mahdolliseksi. Lasta, jonka puheen- ja kielenkehitys viivästyy, voi olla vaikea ymmärtää. Ryhmässä on tilaisuus pysähtyä pohtimaan omaa lasta yhdessä muiden vanhempien ja ohjaajien kanssa käyttäen pohdinnan apuna tietoa, joka helpottaa katsomaan lapsen ilmikäyttäytymisen taakse.

Ryhmän toteutus

Vanhempainryhmään osallistuu kuusi perhettä kerrallaan ja jokainen ryhmä on sisältää kuusi 1,5 tunnin tapaamiskertaa. Tähän asti toteutetuissa ryhmissä vanhempienryhmien ajaksi on järjestetty lastenhoito AAC-tuen tarve huomioiden.

Jokainen vanhempainryhmän tapaamiskerta sisältää jonkin teeman. Aiheiden käsittelyn tukena katsotaan lyhyitä videoklippejä vuorovaikutuksesta. Lisäksi ryhmään on sisällytetty myös välitehtäviä perheille.

Tapaamisten teemoja ja sisältöjä

  • Kontakti, vuorovaikutus ja puheen- ja kielen kehitys
  • Puheen ja kielenkehitys, erityispiirteet ja liitännäishäiriöt
  • AAC: kuvat, tukiviittomat, piirtäminen, puhelaitteet ja soveltuvat harjoitukset
  • Arjen tilanteet-tehtävä
  • Perheiden jaksaminen, vireystila ja rentoutusharjoitukset
  • Vuorovaikutus- ja kommunikointitilanteisiin liittyvien videoiden käsittelyä

Ryhmässä on tärkeää antaa tilaa vanhempien kokemuksille. Keskeinen työväline ryhmätoiminnassa on ollut Arjen tilanteet -lomake, jonka avulla ryhmässä on käsitelty yhteisesti arkielämän vuorovaikutustilanteita. Ohjaajien tukemana tarkastellaan tilanteita sekä vanhemman ja lapsen kokemusta niistä.

Tulevaisuuden näkymiä

Vuoden 2021 aikana Vuorovaikutuksen avaimet -hanke jatkaa toimintansa kehittämistä koronasta huolimatta. Kuluvan vuoden aikana tarkoituksenamme on pilotoida vanhempainryhmän ohjaajakoulutusta. Kolmipäiväiseen ohjaajakoulutukseen osallistuu työkokemukseltaan soveltuvia henkilöitä Turun alueelta. Koulutuksen ohella ohjaajakoulutettavat pyrkivät toteuttamaan oman tutoroidun vanhempainryhmän ohjauksen, jonka jälkeen he ovat valmiita ohjaamaan vanhempainryhmiä itsenäisesti.

Hankkeesta julkaistaan pro gradu tutkimus (Bernitz, 2021) kevään aikana sekä hanketta käsittelevä artikkeli (Teräsahjo ym. 2021).


Kirjallisuutta
Bernitz, S. (2021). ”Hän ei haluu kertoo asioista, joista hän ei osaa puhua.” – Vanhempien kokemukset arjesta kielihäiriöisen lapsen kanssa ja ryhmätoiminnan vaikutukset. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto.
Teräsahjo, T., Bernitz, S, Ojanen, M. ja Lammila, T. (2021). ”- - Mä en oo huono ja mä en oo yksin. Mä en oo ainut täs maailmassa, jolla on tämänkaltainen lapsi. - -”. Vuorovaikutuksen avaimet – valtakunnallinen toimintamalli varhaiseen tukeen? Puheterapeutti. 2/2021.(painossa).