Rekisteriseloste asiakkaille

1 Rekisterinpitäjä

Aivoliitto ry ja Aivoliiton palvelut oy toimivat yhteisrekisterinpitäjinä. Aivoliiton palvelut oy on Aivoliitto ry:n omistama yhtiö ja ne yhdessä muodostavat konsernin (jäljempänä Aivoliitto). Ostopalvelusopimuksen, kuten palvelusetelin tai muun maksusitoumuksen perusteella tulevien asiakkaiden henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä on palvelun järjestäjä, kuten KELA tai kunta.

Yhteystiedot

Aivoliitto
Suvilinnantie 2, 20900 Turku
02 2138 200 (ma-ti klo 9-15), Enable JavaScript to view protected content.

2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Tuotamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Tällaisia palveluita ovat muun muassa asumispalvelut, sopeutumisvalmennuskurssit, fysioterapia, puheterapia, ammatillinen tukihenkilöpalvelu ja neuropsykiatrinen palvelu.

Palveluiden toteuttamiseksi asiakas- ja potilastiedoista pidetään henkilötietorekisteriä, jonka perustana on säädetyt asiakas- ja potilastietolait. Henkilötietojen käsittely näin ollen perustuu lakiin ja sopimukseen palveluntuottamisesta.

3 Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet

Käsittelemme henkilötietoja, jotka ovat palveluiden tuottamiseksi tarpeellisia ja joita säädetyt asiakas- ja potilastietolait edellyttävät. Tiedot vaihtelevat asiakkaalle tuotettavien palveluiden mukaan, joten kaikista asiakkaista ei ole seuraavassa luettelossa lueteltuja tietoja. Käsiteltäviä tietoja ovat muun muassa:

- Yhteystiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

- Lähipiirin yhteystiedot (esim. omaiset, lääkärit, sosiaalityöntekijät)

- Terveyden tilaan liittyvät tiedot

- Palveluun liittyvät kirjaukset (esim. päivittäiset tapahtumat, annettuun terapiaan liittyvät kirjaukset)

- Käyttövaroihin liittyvät tiedot, jos niitä hallitaan asiakkaan puolesta

- Tiedot käydyistä ja/tai haetuista sopeutumisvalmennuskursseista ja niihin liittyvät kirjaukset

Henkilötietoja käsittelevät vain työntekijät joiden työnkuvaan se kuuluu. Organisaatiomme on jaettu yksiköihin ja pienempiin tiimeihin, jotka vastaavat kukin oman alansa palveluidensa tuottamisesta. Henkilökuntamme on salassapitovelvollinen. Henkilötiedot ovat suojattu teknisin ja organisatorisin toimin.

Tiedot saamme pääosin asiakkaalta itseltään. Asiakassuhteesta riippuen voimme saada tietoja myös esimerkiksi lääkäreiltä, kunnilta ja omaisilta. Tällaisia tilanteita voivat olla mm. fysioterapiaan tulo lääkärin lähetteellä, lääkärinlausunto sopeutumisvalmennuskurssille haettaessa ja uuden asiakaan kirjaaminen asumispalveluyksikköön. Nämäkin tiedot tulevat yleensä asiakkaan itsensä mukana, hänen läsnä ollessa ja/tai hänen luvallaan.

4 Henkilötietojen säännön mukainen luovuttaminen

Asiakkaidemme tiedot ovat salassa pidettäviä tietoja. Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan suostumuksella ja potilastietoja koskevien lakien nojalla. Luovutamme tietoja tarvittaessa asiakkaan puolesta esimerkiksi asiakkaan omalle lääkärille tai maksajalle, kuten KELA tai kunta. Pyydämme tarvittaessa luvat ja tiedotamme tietojen luovuttamista kolmannelle osapuolelle. Joissakin tilanteissa tietoja voidaan luovuttaa ilman lupaa esimerkiksi viranomaisille. Tällöin toimitaan voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

5 Tietojen siirtäminen kolmansiin maihin

Henkilötietoja käsitellään Suomessa ja EU:n sisällä. Henkilötietoja ei siirretä tarkoituksella EU:n ulkopuolelle. Tietyt palveluntarjoajamme saattavat tietyissä tilanteissa siirtää tietoa EU:n ulkopuolella. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi eurooppalaisten datakeskusten vikaantuminen tai muu vastaava ongelmatilanne. Tarpeen tullen tiedon siirtämiseen EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle sovelletaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tämän hetkinen asiakasjärjestelmämme sijaitsee Suomessa KATAKRI-sertifioidussa palo- ja murtosuojatussa palvelintilassa. Näitä tietoja ei siirretä Suomen rajojen ulkopuolelle.

6 Henkilötietojen säilyttämisaika

Säilytämme tietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Ostopalvelusopimuksen, kuten palvelusetelin tai muun maksusitoumuksen perusteella tulevien asiakkaiden henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä on palvelun järjestäjä, kuten KELA tai kunta.

Sopeutumisvalmennuskurssien osalta tietojen säilytysaika on 10 vuotta.

7 Automaattinen päätöksen teko ja profilointi

Asiakkaisiimme ei sovelleta automaattista päätöksen tekoa tai profilointia.

8 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;

- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot;

- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

- vaatia henkilötietojensa poistamista;

- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;

- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etu;

- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Aivoliitolle, Aivoliitto käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja

- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi sellaiset tilanteet, joissa jokin muu laki edellyttää tietojen säilyttämistä.

9 Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10 Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä ensisijaisesti kirjallisesti jollekin kohdassa 1 mainitulle yhteyshenkilöille.