Hjärnförbundet – för hjärnans och talets bästa

Hjärnförbundet är en organisation för alla som har en utvecklingsrelaterad språkstörning eller som fått en stroke. Vi ger våra målgrupper hjälp och stöd för en god vardag. Vårt folkhälsoarbete rör hjärnan och talet, och dess inflytande når ut till hela samhället.

Hjärnförbundets huvudsakliga mål är att förebygga stroke och arbeta för att utvecklingsrelaterad språkstörning ska identifieras så tidigt som möjligt. Syftet är att minimera följdverkningarna av stroke och utvecklingsrelaterad språkstörning i individens och familjens liv och i samhället i stort, genom att ordna organisationsverksamhet, tillhandahålla tjänster, öka informationen samt stödja utvecklingsverksamhet och forskning.

Förbundets basuppgift är att bevaka rättigheter, kommunicera och påverka attityder, förebygga stroke samt stödja föreningsverksamhet och tillhandahålla olika tjänster.

Förbundet är en expertorganisation inom frågor som rör talskadade, och upprätthåller bland annat Pratkvarnsnätverket inom medborgar- och arbetarinstituten. Förbundet ordnar även anpassnings- och rehabiliteringskurser samt fysioterapi och talterapi. Dessutom tillhandahåller vi utbildning för yrkesverksamma och för våra medlemsföreningar.

Bolaget Aivoliiton palvelut oy ägs av förbundet och tillhandahåller utbildning, terapi, tolktjänster och produktpaket för talskadade, boendetjänster för unga på vårdanläggningar i Åbo och Kuopio, samt öppenvårdstjänster såsom stödboende och neuropsykiatrisk träning.

Förbundet ger ut tidskrifterna Aivoterveys och Verraton, samt mångsidigt kommunikationsmaterial.

Hjärnförbundet verkar i hela landet och centralkontoret ligger i Åbo i Specialkompetenscentret Sunnanvind, som har mångsidiga utrymmen för bland annat utbildning, möten och motion.

Målsättningar

Hjärnförbundet har som mål att allt färre ska drabbas av en stroke i Finland, och att alla strokedrabbade, samt personer som har diagnostiserats med utvecklingsrelaterad språkstörning, ska få högklassigt, professionellt stöd. Dessutom är vårt mål att utvecklingsrelaterad språkstörning ska identifieras så tidigt som möjligt.

Målsättningar 2024

  • Antalet personer som får en stroke ökar inte längre
  • Vårdkedjan är obruten
  • Personer med afasi eller en utvecklingsrelaterad språkstörning kan leva som fullvärdiga och jämlika samhällsmedlemmar
  • Följdverkningar av stroke känns igen
  • Utvecklingsrelaterad språkstörning känns igen
  • Förbundet har en stabil ekonomi
  • Arbetstagarna är kompetenta och behöriga, och förbundet är en attraktiv arbetsgivare och uppskattad samarbetspartner
  • Föreningen är en välkänd aktör

Organisation

Hjärnförbundets högsta beslutanderätt ligger hos förbundsmötet, som består av representanter för medlemsföreningarna och som sammanträder vart fjärde år. Förbundsmötet väljer förbundsfullmäktige för fyra år åt gången.

Ordförande och ledamöter i förbundsfullmäktige är representanter för medlemsföreningar. Förbundsfullmäktige väljer förbundsstyrelse för två år åt gången. Förbundsstyrelsens ordförande är neurolog eller motsvarande, och ledamöterna är yrkesutbildade inom olika områden, samt representanter för medlemsföreningarna.

Till stöd för förbundsstyrelsens arbete finns ledningsgruppen och de olika delegationerna: strokedelegationen, språkstörningsdelegationen, kommunikationsdelegationen, rehabiliteringsdelegationen samt delegationen för medlemsärenden. Dessutom har tidskrifterna Aivoterveys och Verraton egna redaktioner.

Internationellt samarbete

Hjärnförbundet deltar i internationell verksamhet för att främja bevakningen av rättigheter för de grupper som det representerar. Förbundet verkar på nordisk, europeisk och global nivå.