Diagnos

En utvecklingsrelaterad språkstörning kan diagnostiseras mest tillförlitligt i 4–6 års ålder. För att minimera störningens negativa inverkan på barnets delaktighet och aktivitet bör stödåtgärder dock sättas in redan när det uppstått misstanke om fördröjd utveckling. Familjen kan söka sig till en talterapeut redan innan barnet fyllt två år.

Om du är orolig över utvecklingen av barnets tal och språk bör du först vända dig till hälsovårdaren på rådgivningsbyrån. Det behövs i allmänhet ingen remiss till talterapi, utan du som förälder kan själv kontakta terapeuten och boka en tid. Rådgivningsbyrån ger dig kontaktuppgifter till en talterapeut. Rådgivningsläkaren skriver vid behov en remiss till undersökningar inom specialsjukvården, men remissen ska i allmänhet åtföljas av kopior om undersökningar som redan utförts av talterapeut och psykolog inom primärvården. Om det inte finns någon misstanke om att barnet gått tillbaka i utvecklingen eller om att det rör sig om en organisk neurologisk sjukdom eller skada, remitteras barnet till specialsjukvården först vid 3–4 års ålder.

Undersökning, uppföljning och rehabilitering av lindrig utvecklingsrelaterad språkstörning, och delvis också av medelsvår sådan, ingår i primärvården.