Inhimillisesti kestävä, aivoterveyttä tukeva yhteiskunta

Kansallisen aivoterveysohjelman vaikuttavuustavoite 2030

Kaikille ikäryhmille yhteiseksi, pitkän aikavälin ja koko ohjelman vaikuttavuustavoitteeksi muotoutui inhimillisesti kestävä, aivoterveyttä tukeva yhteiskunta. On inhimillisesti kestävää kehittää yhteiskuntaa sellaiseen suuntaan, joka lisää kaikkien mahdollisuuksia kokea inhimilliselle elämälle ja ihmiselle lajityypillisesti välttämättömiä tunteita, kuten rakkautta, huolenpitoa, oikeudenmukaisuutta, merkityksellisyyttä, luottamusta, turvallisuutta, osallisuutta, kyvykkyyttä ja toimijuutta. Nämä mahdollisuudet syntyvät aivojen, mielen, yhteisön ja sen rakenteiden hedelmällisessä ja keskinäisriippuvaisessa vuorovaikutuksessa. Inhimillisesti kestävä yhteiskunta huomioi, tukee ja suojaa ihmisyyttä, aivoja ja mielentoimintoja. Tämä puolestaan tukee sitä, että yhteiskunnan jäsenet ovat onnellisia, kokevat merkityksellisyyttä ja yhteenkuuluvuutta sekä ovat osallisia ja aktiivisia toimijoita.

Tutustu ohjelman materiaaleihin

Tutustu ohjelman artikkeleihin

Lue lisää ohjelman ikäryhmäkohtaisista tavoitteista

Käytännön toimenpiteitä toteuttamaan tarvitaan laaja joukko eri alojen organisaatioita ja asiantuntijoita.