Esteetön viestintä

Esteettömällä viestinnällä tarkoitetaan puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja eli AAC:ta (Augmentative and Alternative Communication). Esteettömällä viestinnällä autetaan lasta ymmärtämään paremmin ja luodaan samalla lapselle keinoja ilmaista itseään. Esteettömän viestinnän erilaisilla keinoilla tuetaan lapsen vuorovaikutuksen kehittymistä ja edistetään lapsen älyllistä kehitystä ja oppimista.

Erilaisia keinoja ovat kehonkieli, tukiviittomat, kuvat, piirtäminen, puhelaitteet ja erilaiset viestintäohjelmat. Esteettömällä viestinnällä luodaan tasa-arvoinen ympäristö kaikille lapsille, jotta voidaan ylittää kehitykselliset, kielelliset sekä kulttuurilliset esteet yhteisöjen sisällä.

Lapsi ei voi ottaa erilaisia keinoja käyttöönsä ilman mallia. Lisäksi niiden tulee olla innostavia lapsen näkökulmasta. Perushoitotilanteet eivät niitä välttämättä ole. Toisaalta myöskään lähiyhteisön aikuiset eivät voi ottaa keinoja käyttöönsä ilman tietoa, ohjausta tai mallitusta. Toimiva viestintä on edellytys sosiaaliselle kanssakäymiselle ja oppimisille.