9.11.2020

Aivoverenkiertohäiriöiden taloudellinen vaikutus

Aivoverenkiertohäiriöiden taloudellinen vaikutus Euroopassa –tutkimus julkaistiin: investoinnit muun muassa ennaltaehkäisyyn estäisivät kulujen hurjan nousun.

Tuore tutkimus ennustaa, että aivoverenkiertohäiriöiden (AVH) hoidon kustannukset saattavat kasvaa Euroopassa 86 miljardiin euroon vuoteen 2040 mennessä, ellemme investoi aivoverenkiertohäiriöiden ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen. Luvussa on kasvua 44 prosenttia, jos sitä verrataan vuoden 2017 kustannuksiin.

Aivoverenkiertohäiriöiden taloudellinen vaikutus Euroopassa tutkimuksen tilasi Stroke Alliance for Europe (SAFE) ja sen toteutti Oxfordin yliopisto. Tutkimus tehtiin ennen koronapandemiaa. On selvää, että pandemian aikana on jouduttu supistamaan muita kuin tartuntatauteihin liittyviä palveluja, mukaan lukien aivoverenkiertohäiriöihin liittyviä palveluja. Tämän takia summa on luultavasti tutkimuksessa arvioitua suurempi.

Tuore tutkimus antaa lisänäyttöä siitä, että AVH:n hoitoon suunnattava rahoitus on valitettavan vähäistä ja pikaiset investoinnit ovat tarpeen.

Koronapandemia on saattanut terveydenhuoltojärjestelmät koetukselle kaikkialla Euroopassa. Aivoverenkiertohäiriöt ovat ehkäistävissä, ja on erittäin tärkeää, että investoimme sellaiseen hoitoon ja tukeen, jolla voidaan vastata AVH:n sairastaneiden nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.

Uusi tutkimus tarjoaa ratkaisuja AVH:n aiheuttaman taakan pienentämiseksi. Se esittää myös keinoja terveydenhuoltojärjestelmien tukemiseen aikana, jolloin koronapandemia on syventänyt ongelmaa jo valmiiksi ylikuormittuneissa terveydenhuoltojärjestelmissä.

SAFE vaatiikin EU:ta ja kansallisia hallituksia nostamaan aivoverenkiertohäiriöiden hoidon prioriteetiksi ja varmistamaan, että hoito vastaa myös tulevaisuuden tarpeita.

Investoiminen aivoverenkiertohäiriöiden hoitoon

Aivoverenkiertohäiriöiden taloudellinen vaikutus Euroopassa ‑tutkimus tarkastelee kolmea hoitoa: eteisvärinää sairastavien verenohennushoitoa, mekaanista trombektomiaa (tukoksen poistoa) akuutissa aivoinfarktissa ja yhteisöperustaista kuntoutusta. Tutkimus osoittaa, että tarjottiinpa hoitoa missä vaiheessa AVH-polkua tahansa (ehkäisy, hoito, pitkäaikainen hoito), siitä on todennäköisesti suurta hyötyä sekä potilaan toipumisena, että kustannussäästöinä.

Tutkimus ennustaa, että jos sen analysoimiin hoitoihin investoidaan nyt, Euroopassa voidaan vuoteen 2040 mennessä säästää 26 miljardia euroa.

Toimenpiteet

SAFE katsoo, että aivoverenkiertohäiriöiden hoidon kehittäminen aina niiden ennaltaehkäisemisestä toipumiseen asti vähentää sairauden taloudellista vaikutusta. Siksi SAFE vaatii yksittäisiä maita ryhtymään seuraaviin toimiin:

  1. Euroopalle laaditun AVH-toimintasuunnitelman (Stroke Action Plan for Europe, 2018) suositukset sisältävän kansallisen aivoterveyssuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen. Lisäksi tulisi laatia selkeä kustannustehokkuuden laskentamalli, jotta maat voivat arvioida kunnolla kustannuspäätöksiään.
  1. Investoiminen aivoverenkiertohäiriöiden ehkäisemiseen, palvelujen tarjoamiseen ja tutkimukseen vuoden 2018 toimintasuunnitelman suositusten mukaisesti. Lisäksi raportin tulokset osoittivat, että kolme tutkittua hoitomuotoa ovat kustannustehokkaita ja säästäisivät rahaa useimmissa tapauksissa. Vaadimme kaikkia tutkimukseen osallistuneita maita ryhtymään seuraaviin toimiin:
  • eteisvärinää sairastavien potilaiden säännöllinen hoito varfariinilla tai uusilla verenohennushoidoilla
  • aivoinfarktipotilaiden akuutti hoito mekaanisella tukoksen poistolla
  • moniammatillisen ja yhteisöperustaisen kuntoutuksen tarjoaminen, kun potilaat kotiutetaan sairaalasta
  1. vertailukelpoisen tiedon huolellinen kerääminen, jotta saadaan lisätietoa siitä, millainen vaikutus julkisen terveydenhuollon hoidoilla, sosiaalihuollolla ja huolenpidolla on aivoverenkiertohäiriön kokeneille potilaille.

Lisäksi liittona vaadimme seuraavaa:

  1. Euroopan parlamentin jäsenten on hyväksyttävä päätöslauselma, jossa vaaditaan jäsenvaltioita ottamaan käyttöön Euroopan AVH-toimintasuunnitelman suositukset, ja yhdessä Euroopan komission kanssa hyväksyttävä pilottihanke Euroopan AVH-toimintasuunnitelman 2018–2030 käyttöönoton tukemiseksi.
  1. EU:n terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston tulisi tukea aivoverenkierohäiriöitä käsittelevän alaryhmän perustamista terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja ei-tarttuvien tautien hallinnan ohjausryhmään. Lisäksi pääosaston tulisi auttaa edistämään keskustelua kansallisten AVH-suunnitelmien laatimisesta kattaen koko hoitoketjun sairauden ehkäisystä toipumiseen, jotta AVH:n aiheuttamaa yhteiskunnallista ja taloudellista taakkaa Euroopassa voitaisiin hallita ja vähentää entistä paremmin.
  1. Euroopan komission on sisällytettävä aivoverenkiertohäiriöitä koskeva tutkimus tärkeäksi prioriteetiksi Horisontti 2020 ‑puiteohjelmaa seuraavassa Horisontti Eurooppa ‑tutkimus- ja innovaatio-ohjelmassa.

SAFE sitoutuu etsimään rahoitusta lisätutkimusten toteuttamiseen, jotta saamme paremman käsityksen aivoverenkiertohäiröiden aiheuttamien kustannusten erojen syistä maiden välillä ja jotta saamme lisänäyttöä sille, että Euroopassa on tehostettava sairauden ehkäisyä ja hoitoon pääsyä.