5.5.2020

Tupakoinnin lopettamisen tuelle tulossa valtakunnalliset suositukset

Yksi elämä -verkosto muistuttaa, että kansanterveysjärjestöillä on mahdollisuus tarjota matalan kynnyksen tukea tupakoinnin lopettamiseen. Järjestöjen mielestä on erityisen tärkeää, että ihmiset saavat tietoa kaikista omassa kunnassaan saatavilla olevista palveluista.

Yksi elämä- järjestöt ovat antaneet lausunnon terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (Palko) suositusluonnokseen: Elintapamuutosta tukevat tekijät elintapaohjauksen ja omahoidon tuen menetelmissä tupakoinnin aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi.

Yksi elämä -verkosto pitää suosituksen laatimista tarpeellisena vaikuttavan elintapaohjauksen kehittämiseksi terveydenhuollossa. Tupakasta vieroitus on kustannusvaikuttavimpia toimenpiteitä terveydenhuollossa ja suurin yksittäinen sairauksia ehkäisevä terveysteko. Tupakoinnin lopettamista tukemalla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä terveydenhuollossa ja koko yhteiskunnassa.

Kyvyttömyys lopettaa tupakointi itsenäisesti on merkittävä terveysongelma.  Hoidon yksilöllisyys ja räätälöiminen potilaan tarpeisiin on tärkeää vieroituksen tuloksellisuuden näkökulmasta. Tupakoinnin lopettaminen tulee aina ottaa puheeksi pitkäaikaissairauden puhjetessa ja sairautta hoidettaessa. Elintapaohjauksen tarjoaminen osana sairauden hoitoa ja aina ennen elektiivisiä leikkauksia on saatava osaksi terveydenhuollon jokapäiväistä toimintaa.

Suositusluonnoksessa on mainittu, että elintapaohjauksessa ja terveyden edistämisessä on terveydenhuollon toiminnan rinnalla tärkeä rooli myös muilla kunnallisilla toimijoilla ja korostetaan toimivan yhteyden luomista eri toimijoiden välillä. Yksi elämä -järjestöt haluavat lisätä tärkeiksi toimijoiksi kansanterveysjärjestöt. Järjestöillä on merkittävä rooli julkisen sektorin kehittäjäkumppaneina, kuten vuosien 2016–2018 kärkihanketyössä. Järjestöillä on mahdollisuus tarjota myös matalan kynnyksen tukea lopettamiseen. Erityisen tärkeää on kaikista saatavilla olevista palveluista ja matalan kynnyksen tuesta tiedottaminen kuntalaisille.

Suositus on ensimmäinen Palkon suositus elintapaohjauksesta. On erittäin tärkeää, että tupakoinnin lopettamisen tuki nähdään osana terveydenhuollon palveluvalikoimaa. Tämä linjaus tulee näkyä palvelujen järjestäjien toimissa. Tupakoinnin lopettamisen tukeen on osoitettava riittävät resurssit perusterveydenhuollossa. Suositusten on oltava riittävän velvoittavia, jotta tupakoinnin ja nikotiinituotteiden vieroitus toteutetaan Palkon suositusta ja Käypä hoito -suositusta seuraten.